כל הזכויות באתר אינטרנט זה שמורות


המידע המופיע באתר זה ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי
ואין בו כדי להטיל על מועצה אזורית מנשה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה אזורית מנשה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

מועצה אזורית מנשה ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למועצה אזורית מנשה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה,תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע 
והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) 
כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה אזורית מנשה ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.