אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה (או, אפוטרופוסים בהעדר הורים):

 

נותנים בזה רשות 

 
מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ"י החוק.

Browser not supported

Browser not supported