רישוי עסקים

כללי

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה - 1995, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל במחלקה לרישוי עסקים במועצה.

מעיון ברשימה מתברר כי לא כל עסק מחויב ברישיון, מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד.

כמו כן, פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

עליך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רישוי עסק לניהולו. כל עסק קיים, כמפורט בהמשך, חייב בהגשת בקשה חדשה.

 1. תוספת או צמצום שטח.
 2. שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 3. תוספת או צמצום סוגי עיסוקים או שינוי במכירת הפריטים.
 4. שינוי בעלות, תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
 5. חיסול עסק - מחייב הודעה.

כל אלה חייבים ברישיון חדש מטעם הרשות המקומית להמשך ניהולו של העסק, וחייבים באישורם של כל הגורמים הקבועים בחוק, לאחר מילוי דרישותיהם.

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק המפורטים להלן:

 • רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים, והוא מיועד סוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש שבתום תקופת תוקפו של הרישיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000 (התוספת הראשונה).
 • היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנת אחת, שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני האישור.
 • רישיון זמני - רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמא קרקס). תוקף הרישיון הינו פחות משנה.
 • רישיון זמני - הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי. ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

לדוגמא: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה, הרשות המקומית תנפיק לו רישיון רק לשנה.

חשוב לזכור

1. רישיון העסק - בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק. בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, ועמידה בחוקי העזר של המועצה אזורית מנשה, בנושא ביוב והסדר הניקיון.

2. עסק טעון רישוי - על פי החוק מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

3. עסקים טעוני רישוי - על משרד הפנים לפרסם צוו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.

4. הרישיון - הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.

5. הצגת רישיון - החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.

6. תנאים לרישיון - קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורים של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים) עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.

7. הנפקת רישיון עסק - הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורים של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.

8. ביטול רישיון - הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

9. חידוש רישיון - יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.

10. זכות כניסה - החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.

11. איסור התקשרות - חל איסור ע משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.

12. עונשין - ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי מאסר.

שלב א'- מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאוד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה.

זכור! "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!

2. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:

 • כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל', פקס וכדו', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.
  *לגבי תאגיד - השם המלא של התאגיד (כולל מספר תעודת זהות או חברה מלא).
 • סוג העסק וכינויו המסחרי ופרטים מפורטים על מקומו, כולל תרשים סביבה ותרשים מיקום העסק במבנה.
 • פרטי כל הבעלות בחברה ובעסק (ת"ז, כתובת פרטית, טלפונים).
 • חתימת בעלי העסק המורשה/ים. חותמת של החברה במקרה של חברה בע"מ.
  *תאגיד, המגיש בקשה ימציא בנוסף, אישור מעו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד ובו פירוט האישיים הרשאים לחתום בשם התאגיד. ואישור על רישום החברה ברשם החברות ומספרה.
 • הגשה באמצעות צד שלישי מחייבת הצגת ייפוי כוח כחוק מאור על ידי עו"ד.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי (להוסיף לינק למדיניות המועצה) והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תכנית העסק, דרישות גורמים פנים מועצתיים וכיו"ב..
 3. בעיות רישוי צפויות. כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים, וכדו'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינויי יעוד או ל- "שימוש חורג" עלפי חוק התכנון והבנייה- מול הועדה לתו"ב אלונה- מנשה
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את תקנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.

שלב ב' - הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו (ראה: טופס בקשה לרישיון עסק)

הבקשה תכלול:

 • מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.
 • אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעי למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג 1963.
 • מחלקת לרישוי עסקים גובה אגרה עבר השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים).
 • האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רישיון, אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון).
 • כמו כן, קיימות אגרות נוספות כגון אגרת "היתר לילה" לפתיחת העסק לאחר השעה הקבועה בחוק העזר ואגרה להצבת שולחנות וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט ועוד.

הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג' - בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי מחלקת רישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

שלב ד' - העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת על ידי המחלקה לרישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של מחלקת ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

הערה: כל גורם מאשר/ נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

שלב ה' - בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני

מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.

תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.

מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' - הנפקת רישיון עסק/היתר זמני

הנפקת רישיון עסק/היתר זמני יכולה להיעשות בשתי צורות אפשריות כנהוג ברשות המקומית:

אפשרות 1

א. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.

ב. מתן הרישיון ביד.

אפשרות 2

א. משלוח הרישיון לבעל העסק בדואר רשום תוך דרישה לקבל ממנו בחזרה הצהרה שלאנעשו שינויים בעסק.

ב. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).

הערות:

רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורים של נותני האישור והגורמים הנוספים.

אין תוקף לרישיון עסק/היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.