מפיק/ת אירוע יקר/ה! לטובת שילוב דוכני מזון באירוע, יש למלא מסמך זה באופן מקיף וברור ולצרף אישורים נדרשים.

אחר
אחר

פרטי הדוכן- פירוט הפעילות בדוכן (יש לפרט מה מוכרים/ באיזו אריזה/ כלי/ אילו פעולות הכנה מבוצעות)

אמצעים לשמירה על המזון (סמן הרלוונטיים)
אמצעים לשמירה על המזון (סמן הרלוונטיים) * שדה חובה
אמצעים להכנה סופית של המזון במקום
אמצעים להכנה סופית של המזון במקום * שדה חובה

צירוף מסמכים ונספחים נדרשים לבקשה

הצהרה והתחייבות- הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם נכונים ומדויקים. הנני מתחייב שלא לחרוג מתנאי משרד הבריאות שנמסרו לי. ידוע לי כי אי עמידה בתנאים תביא לסגירה מידית של הדוכן והשמדת המזון שיוחזק בניגוד לתנאים

Browser not supported