תושבים יקרים,

מדינת ישראל יצרה רפורמה בתחום רישוי עסקים, במטרה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ובכך להקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל יזמים בבואם להקים עסקים חדשים.

אנו במועצה פועלים לקידום המסחר והתעסוקה בדמות הקמת והרחבת אזורי תעסוקה ומסחר ועידוד יזמויות של תושבים, בכפוף לחוק.

אנו רואים בכך מנוף צמיחה מרכזי לתושבים ולמועצה, ומיישמים זאת תוך שמירה על איכות הסביבה והשטחים הפתוחים, כחלק מהיותנו מועצה ירוקה וחקלאית.

אנו ניישם את הרפורמה תוך שמירה על כל כללי המנהל התקין ובשקיפות מרבית, כפי שאנו דוגלים בכל תחום.

הנכם מוזמנים לפנות בכל שאלה ובקשה בנושא למחלקת רישוי עסקים, האמונה על יישום והטמעת הרפורמה במועצה, והם יעשו את המירב בכדי לשרת אתכם במקצועיות ויעילות.

שלכם,
ראש המועצה
אילן שדה

מפרט אחיד - מועצה אזורית מנשה

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי – מועצה אזורית מנשה (להלן "המועצה")- את ה"מפרט האחיד" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו (להלן: "מבקש הרישיון" או "בעל העסק").

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד כולל את דרישות רשות הרישוי לקבלת רישיון עסק, לכלל הפריטים/סוגי העסקים, כמפורט להלן:

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלתם של כל חלקי המפרט האחיד על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – (להלן: "נותני האישור") (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות): ובנוסף חלות הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה המועצה.

יובהר כי המפרט האחיד של המועצה מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

על כל מבקש רישיון לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המפורסמים באתר ממשל זמין .

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה, בפרק "דרישות כלליות מעסקים". יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

מפרט אחיד - מועצה אזורית מנשה