ראש המועצה האזורית מנשה, יחד עם מנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים תכנית מתאר חדשה למועצה האזורית. התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי. בראש צוות התכנון, אדריכל עדן בר (בר לוי דיין אדריכלים ומתכנני ערים). מטרת  התכנית הינה קביעת מדיניות תכנון לשטחי המועצה ולכוון את הפיתוח בשנים הבאות. עם אישורה, תהווה מסמך חוקי מחייב. תהליך התכנון  מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות גובלות ועוד.

הציבור וקהילות המועצה מוזמנים להשתתף בתהליך התכנון

מפגשים פתוחים עם הציבור ייערכו לאורך תהליך התכנון ויאפשרו לתושבים להתעדכן ולהשמיע את דעתם בסוגיות השונות. בנוסף למפגשים הפתוחים, אשר מיועדים לציבור הרחב, יתקיימו מפגשים של צוות התכנון עם נציגי הנהגות היישובים בכל ישוב וישוב.

 מידע תכנוני ואפשרות לקשר מוצגים בדף זה

רוצה לקבל מידע ולהשפיע ? – הירשם כאן ותקבל הזמנה למפגשים.

למידע נוסף על התכנית: טלפון: אופיר 04-8122080 מייל: mitar@modus.org.il, צוות התכנון.

מה היא "תכנית מתאר כוללנית"?

תכנית המתאר קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת מנחה את התכנון המפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה של תכנית מתאר כוללנית, תקבל  הוועדה המרחבית מנשה אלונה, סמכויות לאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר, תכניות אשר כיום מאושרות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית תעסוק בין השאר בזהות ואופי של מרחב המועצה מול שינויים דמוגרפים, צרכי הפיתוח של הישובים, היקפי הבניה בישובים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, פרישת מבני הציבור לשירות הקהילות השונות, מערך התשתיות  במועצה בכלל ובישובים בפרט, מערך אזורי התעשיה ופיתוח הכלכלה, בנושאים סביבתיים, במגמות פיתוח והתחדשות של הישובים הסובבים את המועצה האזורית, ועוד.

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

תהליך התכנון של תכנית המתאר ילווה בתהליך שיתוף ציבור בהובלת חברת 'מודוס'  במטרה לתת מענה  ככל הניתן לצרכי התושבים. לצורך שיקוף והבנת קולות הציבור יערכו מפגשים עם נציגי הנהלות היישובים, מפגשים פומביים וקבוצות עבודה. במסגרת אתר זה  יוצגו  חומרי התכנון ובעמודי האתר ניתן יהיה למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים שיסיעו לכם להיות שותפים בתהליך התכנון.

שלבים בהכנת התכנית

תהליך התכנון יכסה שלושה רבדים במקביל:

  1. כלל המועצה: נושאים רוחביים כגון: חקלאות, כלכלה, תיירות, שטחים פתוחים, תחבורה ועוד.
  2. המוקדים: מוקדים כלל מועצתיים כגון: מוקדי תיירות, מוקדי תעשיה ותעסוקה, מוקדי ציבור ועוד.
  3. הישובים: ישובי המועצה.

שלבי העבודה בתהליך התכנון:

  1. סקירה ולימוד מצב קיים בכל הרבדים.
  2. חלופות תכנון לרבדים ולנושאים השונים.
  3. גיבוש חלופה נבחרת עבור כל אחד מהמוקדים ועבור סוגיות התכנון השונות.
  4. הכנת מסמכי  תכנית , הגשתה למוסדות התכנון  והפקדתה להתנגדויות.
  5. דיון בהתנגדויות ואישור התכנית.

בימים אלה, אנו בעיצומו של שלב א' – סקירה וניתוח מצב קיים.  צוות התכנון אוסף, לומד ומנתח את חומרי הרקע הרלוונטיים. במסגרת זו, נאסף  מידע מגורמים שונים  בהם: הנהגת המועצה,  הנהגות הישובים, תושבים, אנשי מקצוע, בעלי עניין במרחב ועוד. וזאת במטרה לזהות את  סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.

המועצה האזורית מנשה, צוות התכנון ומינהל התכנון

מילון מונחים

המילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

תכנית מתאר כוללנית:

תכנית מתאר כוללנית מנחה את כיווני הפיתוח של יישוב וחלה על כל שטח היישוב / רשות, תחום שמכונה גם "קו כחול". התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע  עיקריים ומוכללים (מגורים, תעסוקה, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. בכדי לשנות תכנית שאושרה יש צורך ביצירת תכנית חדשה המבטלת, משנה או מעדכנת את התכנית המאושרת. על בסיס תכנית מתאר כוללנית מקדמים תכניות מפורטות כמפורט בהמשך.

ייעודי קרקע:

הגדרת היעוד העיקרי בשטח מסוים : למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התכנית.

שימושים מותרים:

סוגי הפעילויות והשימושים המותרים  בייעוד קרקע שנקבע בתכנית. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

תכנית מפורטת (תב"ע):

תכנית המפרטת אזורים מתכנית המתאר הכוללנית. במקרים רבים נהוג לקרוא לתכנית מפורטת "תב"ע" – תכנית בנין עיר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה, את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת היא תנאי לקבלת היתר בנייה. לאחר אישור תכנית המתאר הכוללנית תוכל הועדה הרלוונטית, לאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר.

תשריט התכנית:

תשריט התכנית היא מפה המציגה את כל שטח התכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע בצבעים שונים לצד סימבולים הבאים להבהיר את הוראות התכנית.

הוראות התכנית:

הוראות התכנית (מכונות גם "תקנון") מפרטות  כללים ועקרונות לתכנון מפורט. מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מהוות מסמך משפטי.

וועדה מקומית מרחבית לתכנון ובנייה:

הוועדה המקומית המרחבית לתכנון ולבנייה (מנשה אלונה) היא מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית המתאר הכוללנית ברמה המקומית ולהמליץ על הפקדתה לועדה המחוזית. תחום אחריות הועדה המרחבית כולל את כל הישובים שבגבול השיפוט של המועצות האזוריות.

וועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. ועדה זו היא המוסמכת להפקיד ולאשר את תכנית המתאר הכוללנית.